KONTAKT

Nasz adres:
ul. 3 Maja 12
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 601 454 023
E-mail: neuron01@o2.pl
WWW: neuron-society.eu

Wszelką pomoc i wsparcie finansowe na działalność statutową można wpłacać na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr
39 1750 0012 0000 0000 3896 5368
z dopiskiem "SERCE"


REALIZOWANE PROJEKTY


NASI PARTNERZY


Zarząd

 1. Zarząd Stowarzyszenia reprezentuje i kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków oraz składanie corocznych sprawozdań ze swej działalności,
  3. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  4. rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia,
  5. podejmowanie uchwał i ustalanie regulaminów i harmonogramów dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia,
  6. współpraca z władzami lokalnymi w zakresie realizacji celów statutowych,
  7. powoływanie komisji, sekcji i zespołów problemowych, oraz uchwalanie ich regulaminów,
  8. zaciąganie zobowiązań majątkowych,
  9. uchwalanie planu działalności i budżetu, oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji.
 3. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 - 8 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków, w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
  1. Przewodniczący Zarządu,
  2. Zastępca Przewodniczącego Zarządu,
  3. Skarbnik Zarządu,
  4. Sekretarz Zarządu,
  5. Członkowie Zarządu,
 4. Prezydium Zarządu stanowi: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz.
 5. Podstawowym zadaniem Przewodniczącego Zarządu jest organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia oraz kierowanie nim miedzy posiedzeniami Zarządu.
 6. Dwóch członków Zarządu tj. Przewodniczący i Skarbnik reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz i działają w jego imieniu.
 7. Organizację wewnętrzną Stowarzyszenia i szczegółowy zakres obowiązków Członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Księgowej określa „Regulamin Organizacyjny Stowarzyszenia NEURON, zatwierdzony uchwałą Zarządu.
 8. Do obowiązków każdego z członków Zarządu należy również wykonywanie przydzielonych im indywidualnych zadań przydzielanych przez Prezydium Zarządu.
W skład Zarządu wchodzą:
 1. » Przewodniczący Zarządu – Bogdan Zandecki tel. 609 500 812
 2. » Z-ca przewodniczącego Zarządu – Ewa Krzosa
 3. » Sekretarz Zarządu – Michał Bagiński tel. 503 725 471
 4. » Skarbnik Zarządu – Anna Połomska
 5. » Pozostali członkowie Zarządu:
  – Katarzyna Kłak,
  – Paweł Połomski.

Dąbrowa Górnicza
GÓRA
Kopiowanie jak i rozpowszechnianie wszelkich zdjęć bądź treści zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Stowarzyszenie NEURON © 2007