KONTAKT

Nasz adres:
ul. 3 Maja 12
41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 601 454 023
E-mail: neuron01@o2.pl
WWW: neuron-society.eu

Wszelką pomoc i wsparcie finansowe na działalność statutową można wpłacać na konto:
BNP Paribas Bank Polska S.A. nr
39 1750 0012 0000 0000 3896 5368
z dopiskiem "SERCE"


REALIZOWANE PROJEKTY


NASI PARTNERZY

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;
 5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola - co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości, oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej,
  2. składanie Zarządowi ocen, uwag i wniosków wynikających z kontroli,
  3. Komisja Rewizyjna zwołuje posiedzenia w miarę potrzeb co najmniej dwa razy do roku.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
 1. » Przewodniczący - Czesław Wójcik
 2. » Wiceprzewodnicząca - Anna Grucela
 3. » Sekretarz - Halina Murdza
 4. » Joanna Rosińska

Dąbrowa Górnicza
GÓRA
Kopiowanie jak i rozpowszechnianie wszelkich zdjęć bądź treści zawartych na stronie bez zgody autora zabronione.
Wszystkie prawa zastrzeżone. Stowarzyszenie NEURON © 2007